کاشکی تو ... تو ... تو .. خواننده ی شعرم باشی

» سپاس :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٦
» دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٥ :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٥
» امشب :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳٩٤
» داستان من بی تو :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳٩٤
» جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤ :: جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤
» دوشنبه :: شنبه ٧ شهریور ۱۳٩٤
» Sign Out :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» تولدت مبارک :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» تولدت مبارک :: پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٤
» Flashback :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤
» عشق و هذیان :: شنبه ٢ خرداد ۱۳٩٤
» سال های بی تو :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» رویا :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ... :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» پدر :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» سین برای سکوت :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» آرامش .. :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» منم مث تو :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳٩٤
» هیییییس ! :: پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٤
» نازنین ... :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
» بیخیال :: شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤
» امشب :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤
» منو ببخش :: پنجشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۳
» هیس :: جمعه ٢۱ شهریور ۱۳٩۳
» ن ب و د م :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» درد :: پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۳
» آدرس ! :: چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۳
» FOR EVER :: دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳
» جانم میرود :: جمعه ۱٧ امرداد ۱۳٩۳
» حماقت :: دوشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩۳
» بیداری :: جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳
» ؟ :: جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳
» چشات ! :: پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳
» پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۳
» .. :: دوشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩۳
» hopeful :: سه‌شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۳
» Too late :: پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۳
» The End :: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» Without any emotion :: سه‌شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» PLZ :: دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بنده ی بی دقت خدا ! :: دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» Waiting for... :: دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» شیرین :دی :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» Nothing :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» غصه :: شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» Searching for .... :: شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» Awake :: شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» :( :: جمعه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» Feel of fear :: جمعه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» Actor :: جمعه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» Delay :: جمعه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» روزت .... :: سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» فصل من :: جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» وقتی :: چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳
» میام ! :: چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢
» تاریخ :: جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢
» قید :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢
» این روزا :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢
» دنیا :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢
» آرزووووو :: سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢
» شنبه :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢
» بیا :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» تو .. من :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» دلخوشی :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» امروز :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
» آرامش .. :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
» برف :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢
» :( :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» شاکی :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» :( :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» ابهام ِ بودنم :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» .. :: دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢
» نشد .. :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢
» گاهی :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢
» مدت هاست :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
» عقل # عشق :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
» سرگردان :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» دل .. :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» شادم که با خیال تو تنها نشسته ام :: شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢
» تلخ :: شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢
» آرامش .. :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» بازی :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» بابا :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» گیرم که بمیرم :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢
» ظلم :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢
» گذر زمان :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» زنبور ! :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» قول :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» هی .. :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» تو بگو ! :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢
» شب .. انتظار .. صبح .. تنهایی :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢
» دیر ! :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢
» :( :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢
» ماه شاهد :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» رفوزه :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» امروز :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» تولد :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» من ! :: شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢
» تفاوت :: شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
» زمان :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» روزگار :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» لحظه .. :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بی تو برای تو ! :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» خونه ی تو ! :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» جیرجیرک :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» این شب لعنتی :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۱
» ٰThe end :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» نفس ! :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱
» .. :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» کاش :: جمعه ۸ دی ۱۳٩۱
» پ .... د ..... ر :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» ته آرزو ! :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» دیشب :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» دنیا :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» بارون :: جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
» .. :: جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
» برای نازنین :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
» کسی .. جایی .. :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
» تفاوت ! :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» بیا بگردیم :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» روز شاد ! :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» ســــــــــــــــــــــــــــــکوت ! :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
» امشب .. :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» .. :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱
» مرد ! :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» مشق هر شب من .. :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
» چشمان تو :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
» ؟ :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» معجزه ! :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» شب شام غریبان 1372 ... 11 تیر 1372 ! :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» دلیل دور شدنم ... :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» دزد ! :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» روز پدر .. :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» تنفر ! :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تکیه گاه .. :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
» ! :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» برف .. دست .. یه فنجون چای .. :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱
» امروز .. :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» درد :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱
» خواب .. :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
» برای پدرم ... :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» 13 بهمن 90 :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٠
» چشمامو بستم .. :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
» امشب :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» کفر .. :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
» آ ه :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
» شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠ :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
» خیال .. :: جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠
» دل ! :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
» ... :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» بادکنک .. :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» گذر زمان .. :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
» دیواااااااانه .. :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» هاااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠
» ترس .. :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
» پدربزرگ من .. :: سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠
» آرزوووو .. :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠
» نامه ای از طرف خدا .. :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠
» قصه :: پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٠
» me&me :: شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠
» flash back .. :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» again & again & ... :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» انسان ؟ :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
» .. :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
» گذشته - حال ! :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠
» خواب .. :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠
» دوست دروغکی :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠
» ماه ! :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠
» می دانی ؟ :: جمعه ٧ امرداد ۱۳٩٠
» ٰThe Secret .. :: جمعه ٧ امرداد ۱۳٩٠
» Breaking Up Is Hard To Do :: جمعه ٧ امرداد ۱۳٩٠
» broken heart :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠
» باشه .. :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
» ... :: دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠
» خدایا :: جمعه ۳۱ تیر ۱۳٩٠
» بخشی از رمانی که یه زمانی می نوشتم .. :: چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠
» کاش پسوردش یادم نمیفتاد .. :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠
» دیروز که داشتم اتاق تکونی می کردم اینو پیدا کردم .. :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠
» خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» قانون :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» تولدم ؟ :: جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠
» دوباره آمدم ! :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠
» ... :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠
» آجیییییییییی :: جمعه ٦ خرداد ۱۳٩٠
» گذشته ... :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» سلام ! :: پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ای نازنین بی وفا :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ................................ :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ای وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای ! :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» آنلاین :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
» کفم برید ! :: شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠
» عسل ! :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» میم مث .. :: چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
» شاید :: دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩
» بارون ؟ :: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩
» افکار دیشبم .. :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» چه کسی ؟! :: پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩
» !! :: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» آخه چی بگم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
» می دونی ؟:-ی :: پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩
» دلم می خواد ! :: سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩
» آخرین پست ؟ واقعا ؟؟؟؟؟؟ :: یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩
» تولد !!!!!!!! هورررررررررررررررراااااااا :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
» من عاشق شدم ! :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
» تولد ! :: چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩
» وای ! :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
» آینه ! :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
» رمان ! :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
» انالله و انا علیه راجعون ! :: پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٩
» اسم یکی رو خودم کردم احمد ! :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» عشق ! :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» زندگی جدید ! :: جمعه ۱٤ آبان ۱۳۸٩
» مامی .. هاله ! :: جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
» جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩ :: جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
» موجود ... ! :: جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
» بله ‍! :: سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
» ناگفته های چند سال دفاع مقدس :دی ! :: دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩
» راستی ! :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
» امروز ! آخرین روز تابستون 89 :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
» رویام! :: سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩
» نفوذ ! :: جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩
» خوشحالم !!!!‌خیلی خوشحال .. :: پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٩
» چرا ؟ :: چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩
» امشب ! :: دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩
» احساس ! :: دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩
» بیاااااااا .. به خودت بیا ! :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
» عالی بود ... :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
» نویسنده خودمم ! :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
» Delete ! :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» پلنگ :: چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩
» تولدتون مبارک ! :: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩
» تولدت مبارک هانی ! :: یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٩
» اوه .. :: دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩
» 11 تیر ؟! :: جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩
» خدایاااااااا :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
» شب عشق ! :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» سال نو :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩
» آمدی .. :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» و بلاخره ! :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» مرگ یا چی ؟! :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
» خدایا :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸
» تولدت مبارک داداش نازنینم ! :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» تولد .. :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» امتحانا تموم شد !!!!!! :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» HiBye :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سال نو مبارک !!!! :: جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧
» شیمی و برداشت من .. :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧
» خدایا ببخش .. :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» خدا همینجاست .. :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
» خدا ؟ :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧
» آزمون امروز ... :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
» کارنامه .. خوب یا بد ؟؟ :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» شب سکوت .. :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧
» جو یا برق ؟ :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧
» یه روز پر انرژی ... wowwwwwwwwwww :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
» یه روز به یاد ماندنی :: جمعه ٤ بهمن ۱۳۸٧
» یه شب عاشورایی .. :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧
» یادی از شیرین کاری ها .. :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» آرزو = سوتی !! :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧
» تولدت مبارک آبجی جووووونم ! :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧
» دو نقطه دی ! :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧
» یه روز ابری .. :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧
» فصل پاییز و خداحافظی !! :: دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٧
» روزای آخر تابستون ! :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
» کنکور ..... وااااااااااااااااااااااای ! :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
» باران :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
» بازم یه بازی !! :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
» سوره ی تماشا :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧
» مسافر شب :: جمعه ۸ شهریور ۱۳۸٧
» کتاب برای سال تحصیلی جدید :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧
» خاطره :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧
» یه خاطره و یه معضل اساسی :: شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧
» موجه کردن غیبتم !! :: شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧
» یا صاحب الزمان .. ادرکنی ! :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
» بهترین روز زندگیم ! :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸٧
» خاطره ! :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
» حس عجیب و غریب !! :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧
» دل نوشته های من !! :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧
» -*-*-* خاطره -*-*-*- :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧
» Shift+Delete+Enter :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧
» یه بازی به دعوت پریا جووون !! :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧
» خاطرات ما با خانوم ت :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٧
» تولد داداشی جوونم و مهدیس جونم !! :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧
» یه خاطره از ارائه پژوهشمون ! :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧
» ای بهترینم کنون برای تو می نویسم ( اگر بخوانی ) :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧
» خسرو شکیبا هم درگذشت !! :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧
» خداحافظ تا بعد :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٧
» شب آرزوها :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
» نگاهی بر دفتر خاطرات 8سالگی !!!! :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧
» شب شام غریبان سال 1372 ... روز تولدم !!! :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
» اردو !! :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۸٧
» خدایا کمکم کن !! :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» تولد داداشی جونم و ارنست عزیز!! :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧
» روز معلم مبارک !! :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» پرواز ..!! :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٧
» من ٍ تنها !! :: جمعه ٩ فروردین ۱۳۸٧
» چند روز پیش .. چهارشنبه 29 اسفند!! :: جمعه ٢ فروردین ۱۳۸٧
» سال نو !! :: شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٦
» آرزو :: سه‌شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٦
» تست !! :: پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦
» شب تاریک بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما .. :: شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٦
» اگر آمد آن شخص .. !! :: جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦
» قاصدک ..!!! :: چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦
» من هم هستم !! :: دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦
» مظلوم کربلا :: پنجشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٦
» فردا تعطیله !!! :: یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦
» نقاشی آبجی جونم :: پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦
» خزان دل !!! :: یکشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٦
» سال نو .. قالب نو ...!!! :: پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦
» خیلی خسته ام !!!! :: جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦
» امشب شب دومه !! :: پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸٦
» باز هم سلام !!! :: جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸٦
» خدانگهدار تا تعطیلات بعدی !! :: پنجشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٦
» این شعر رو به خاطر دوست مهربونم آقا صالح گذاشتم .. !! :: سه‌شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٦
» این رو امروز اسکن کردم !!! چه طوره ؟؟؟ :: پنجشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٦
» دعا کنین خوب شم !!! :: سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٦
» یا صاحب الزمان ادرکنی !! :: سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦
» اگه دوستی داری تا آخر بخون !! :: دوشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٦
» ... این شعر هم تقدیم به شما ... :: جمعه ٢٦ امرداد ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
» چراغ چشم تو :: پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦
» مشکلات را به خدا واگذار :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
» آرزوی آرزوها :: شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٦
» قاصدک ! :: چهارشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٦
» ماه من غصه چرا ؟! :: دوشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٦
» سلام سلام صد تا سلام ما برگشتیم با ir. :: شنبه ٦ امرداد ۱۳۸٦
» اگه یه سیب بیفته روی سرت ، چه کار می کنی ؟ :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
» سلام سلام صد تا سلام !! من برگشتم ...! :: سه‌شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٦
» مامانای مهربون روزتون مبارک :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
» امشب ساعت ۱۲ شب که می شه ۱۱ تیر تولدمه !!۱۱ تیر ۱۳۷۲ روز شام غریبان :: یکشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٦
» ویروسی در کار نیست !!! :: شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۷ تیر : زنجان :: جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦
» تعطیلات تابستونی :: پنجشنبه ٧ تیر ۱۳۸٦
» علمی ** درد و دل :: دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
» ۸ روز تا روز تولدم :: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦
» بدون شرح :: شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
» اولین روز تابستون :: جمعه ۱ تیر ۱۳۸٦
» یه روز فراموش شده ( خیلی قشنگه حتما بخونین ) * :: جمعه ۱ تیر ۱۳۸٦
» روز سه شنبه :: سه‌شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٦
» روز یکشنبه :: دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦
» در هر صندوقچه رازی نهفته است ... :: جمعه ٢٥ خرداد ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦
» روز دوشنبه :: دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦
» یه روز جمعه :: جمعه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» کمی کودک باش ! :: دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» تولد داداش گلم :: دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» کی ؟ کی این روز می رسه ؟؟ آیا وقتی داریم‌؟؟ :: یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» یکشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦
» سایت جی. کی . رولینگ نویسنده کتاب هری پاتر : http://www.jkrowling.com :: دوشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٦
» دوشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٦
» شنبه ٤ فروردین ۱۳۸٦ :: شنبه ٤ فروردین ۱۳۸٦
» سال نو مبارک !! :: جمعه ۳ فروردین ۱۳۸٦
» جمعه ۳ فروردین ۱۳۸٦ :: جمعه ۳ فروردین ۱۳۸٦

Design By : Pichak