روزی بود روزگاری نداشت.جنگلی بود که درخت نداشت .شکارچی بود که تفنگ نداشت .روزی این

شکارچی با تفنگش که فشنگ نداشت آهویی شکار کرد که سر نداشت ..انداختش توی کیسه ای که

ته نداشت . این شعر شاعری است که اسم نداشت اگر چه این شعر سر و ته نداشت ولی ارزش سر کار گذاشتن تو رو نداشت .     

 

سال قبل علاقه ی زیادی به نجوم داشتم ، گفتم آدرسش رو برا شما هم بنویسم شاید دوست داشته باشید یه سری بزنید .

                                        http://www.nojum.ir

 

اینم از امروز نمی دونم چرا دلم گرفته شاید به خاطره مهدیسه !آخه چند روزیه که نیست !! بای تا بعد