بدون هیچ مقدمه ای این شعر قشنگ رو براتون می نویسم فقط باید اشاره ای به نویسنده ی

این شعر داشته باشم ..این شعر از جمله اشعار هلن استاینر رایس است که من فقط

ترجمه ش رو براتون می نویسم :

                        * ‍ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

مشکلاتت را به خدا واگذار

هر چند گاهی چنین می نماید

که دعاهامان ناشنیده مانده اند

اما خدای مهربان تمام نیازهامان را در می یابد

بی هیچ کلامی

و تنهایمان فرو نمی گذارد

گرچه زندگی پر افت و خیز باشد

چرا که او همواره با ماست

و به نگاهی مهر آمیز نگه دار ما

و هر آنگاه که صلاح داند ، اجابتمان می کند

و به عشق و مهر

بیش از آنچه که خواستارش بودیم ، ارزانیمان می کند

و برکت بی پایانمان می دهد

پس گرچه نمی دانیم

علت رنج هایی را که به انسان رو می کند

آیا نمی توانیم به همین خشنود باشیم

که همه خواست خداست ؟!

                       ‍ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

                    * ‍ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خیلی خوبه اگه آدم اینا رو قبول کنه که البته خیلی سخته !! این تنها پستی بود که حرفی برای

گفتن نداشتم نه اینکه موضوع طوری نباشه که حرفی در اون مورد نداشته باشم نه اتفاقا

برعکس این همون موضوعی بود که من چندین سال بهش فکر کردم و الآن خیلی حرفا در این

مورد برای گفتن دارم ولی ... .