سلام به همه ..!!

و

خداحافظ تا ۱ ماه دیگه !!!!!

برام دعا کنین که امتحانا رو خوب بدم

این نقاشی رو آبجی جونم برام کشیده ..

خیلی دوسش دارم به خاطر همین اسکنش کردم !!

تقدیم به شما !!! البته نه این همه خشن ..   قلبیه کم مهربونتر . .

 

هدیه ی آبجی جونم به من !!

 

می خواستم زندگی کنم راهم را بستند ٬ ستایش کردم گفتند خرافات است ٬

  عاشق شدم گفتند دروغ است ٬ گریستم گفتند بهانه است ٬ 

 خندیدم گفتند دیوانه است ٬...... دنیا را نگه دارید میخواهم پیاده شوم !

                                                      

                                                         .:  دکتر علی شریعتی  :.