قاصدک !!

....

و حال سلامی دوباره

 

سلامی از عمق دل یک انسان

 

و شاید به ظاهر انسان !!

 

از عمق دلی که در آتش ها سوخته

 

و سکوت اختیار کرده !!

 

سکوتش سنگین شده

 

سنگین تر از سنگ هااا

 

و حال سکوتش هم حال و هوای دگری دارد

 

چه هوایی ؟! چه حالی ؟!

 

این ها هم از غصه است

 

سکوتش .. تنهاییش .. نگاهش

 

همه از غصه است !!

 

دلش گرفته و هیچ چیزی آرامش نمی کند ..!!

 

گفت بگویم که شکسته .. دلش شکسته و تنهاتر از همیشه شده !!

 

گفت بگویم که این رود روان .. این آسمان آبی .. این گل ها ..

 

هیچ یک حرفی برای من نداشتن !!

 

گفت بگویم که هیچ کس نفهمیدش !!

 

گفت بگویم .. خدانگهدار ای همه ی انسان ها !!!!!!!!!

 

خدانگهدار ..!!

 

     خدانگهدار .. ای همه ی انسان ها !!!!!!

 

:. حتما اگه شعر شهریار رو با ترجمه اش پیدا کنم .. تو وبلاگم می ذارم !! :.