به دنیای خویش سفر کرده ام ..

تنهای تنها

و به دنبال گمشده ای هستم

 که اکنون خود را در دلم پنهان کرده ..

فاصله ها زیاد نیست

این منم که در دل خویش گمشده ام

روزی پیدا خواهم شد..

روزی دلم را در دست می گیرم

و رو به آسمانش می ایستم

و فریاد می زنم ..

فریاد می زنم ..

تا شاید دیگر

صدای هیاهوی درونم را نشنوم

روزی خاموش می شوم

و دیگر نیازی به فریاد نیست

چون هیاهوی درونم هم خاموش می شود ..