تفاوت

بهار یا زمستان فرقی نمی کند وقتی نبودنت سرد است و خاموش!

برای منی که رفتنت را دیدم آمدن صدبهار دلخوشم نمی کند !

برای منی که صدایم را کسی نشنید .. شنیدن صدایم خوشحالم نمی کند..

برای منی که نامیدی پزشک را پس از رفتنت دیدم .. دیدن هزاران پزشک دردم رادوا نمیکند.

برای منی که همه چیزت را ازم گرفتند .. صدای خاموش بودن شماره ات دلسردم نمیکند..

همچنان هستم و نفس میکشم .. نفس ! فقط همین .. پدر !

 

 

 

______________________

یک روز در آن دوردست ها ..

/ 1 نظر / 22 بازدید