ظلم

گاهی در زندگی به ما ظلم می شود ..

از کجا و از چه کسی نمی دانم !

کسی هم نمی داند !

نه که چیزی باشد و علمی نباشد .. نه

اصلا چیزی نیست !

خوشی به سراغمان می آید ..

می خندیم و می خندیم !

آرام می گیریم ..

لذت می بریم و فریاد میکشیم !

چه کسی اندازه تو آن لحظه ها را خوشبخت است ؟

به گمانت هیچ کس !

آری .. هیچ کس !

روزگار می گذرد ..

گاه آنطور که تو میخواهی .. گاه آنطور که نمی خواهی ..

می گذرد ..

اما تاوان خوشی را باید پس داد ..

روزی تک تک خوشی هایت را از دست میدهی ..

ای کاش آن روز آنقدر پیر شده باشی که طاقت غصه خوردن نداشته باشی ..

:)

/ 1 نظر / 43 بازدید

سلام صاحب شانس « با عشق همه چیزممکن است.» موقعی که این نامه را دریافت می کنید کسی راکه دوست دارید ببوسیدومنتظریک معجزه باشید. این نامه برای خوش شانسی شمافرستاده شده است نسخه اصلی درکشورانگلستان می باشد.این نامه9باردردنیاچرخیده است شانس برای شمافرستاده شده است ظرف مدت 4روزپس از دریافت این نامه اخبارخوشی را دریافت خواهیدنمود به شرط آنکه شماهم به نوبه خود آن رابرای دیگران ارسال نمایید.این شوخی نیست بااسال آن شما خوش شانسی خواهید آورد پول نفرستیدکپی ها رابرای اشخاص بفرستید که فکرمیکنیدبه شانس احتیاج دارند.این نامه را نگه ندارید.این نامه راظرف مدت 96ساعت ازدست شما خارج شود. یک افسر آر.آ.پی.هفتاد هزاردلاردریافت نمود.جرلبرن ده هزار دلار دریافت نمود ولی چون این زنجیرراشکست آن را ازدست داد. درهمین حال درفیلیپین جین ولنز به دلیل اینکه این نامه رابه جریان نینداخت6روزپس ازدریافت آن همسرش راازدست داداگرچه قبل از مرگ همسرش775هزاردلاردریافت نموده بود.حتماُ20 کپی بفرستیدو ببینیدکه ظرف مدت 4روزچه اتفاقی می افتد. این زنجیره از ونزوئلا شروع شدواین نامه ازبانرک آنتولی پیگیری وبه میلیونری در آمریکای جنوبی نوشته است. ازآ