FOR EVER

بگذار بروم از خانه..

بگذار برای همیشه بروم از خانه یی که مرا بی تو کرد !

خانه ای که در روزهای سفید سیاه پوش شد ..

نمی دانم ساز دلم چیست ..

اینجا را دوست داشته باشم چون تو نفس کشیدی ..

یا متنفر باشم چون تو برای همیشه ترکش کردی ..

بعد از آن روز سخت ..

که با گریه فریاد میزدم تو را به خدا پیچ و مهره ی تخت ها را باز نکنید ..

آن ها را بابای من محکم کرده ..

حالا دیگر چه فرقی میکند چند بار دیگر این پیچ و مهره ها باز وبسته شوند؟

تفاوتی ندارد..

خانه ای که روی دیوارش نوشتم 13 !

تا یادم بماند 13 چه به حال و روزم آورد ..

همین روزها بند و بساطم را جمع میکنم و برای همیشه میروم از خانه یی که دیگر

بوی تورا ندارد ..

برای همیشه !

/ 0 نظر / 23 بازدید