جانم میرود

وای نازنین !!!!!!!!!!!!!

تا حالا لرز به این شدت احساس نکرده بودم :(((((((((

زیر 6 تا پتو طوری میلرزیدم که دندونام میخورد به هم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اونم وسط مرداد ماه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

چه شب سختی بود دیشب ..

فقط اشکام میریخت زیر 6 تا پتو !!!!!!!!!!!

ساعت 4:30 صب رفتم دکتر :(‌ دو تا آمپول !

بعدش تا 9 صب تب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

وای چه شبی بود

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود ..

/ 1 نظر / 27 بازدید