ماه شاهد

باز هم شب است و دل من بهانه گیره تو ..

عکس هایت را ورق میزنم ..

شبم روشن است با یاد تو ..

لبخند بر روی لب هایم ..

درست است که دوری ..

خیلی دور !

اما این لبخند معنایی دیگر دارد ..

از نزدیکیت حرف میزند با من ..

تو به من نزدیکی ..

تو به من نزدیکی ..

این را ماه وقتی گفت که تورا به خواب داد ..

تو به من نزدیکی ..

ماه شاهد ..

تو به من نزدیکی !

تو به من نزدیکی !

/ 0 نظر / 23 بازدید